Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Fiets Huren Haarlem (Fiets Huren Haarlem). Het adres van Fiets Huren Haarlem is Drossestraat 2 2011XW Haarlem (Locatie), met het KvK-nummer 34316818.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@fietshurenhaarlem.nl, 023 23 40004 of per post: Fiets Huren Haarlem, Drossestraat 2, 2011XW Haarlem.


Fiets Huren Haarlem heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de reservering of aanvraag van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering of aanvraag bij Fiets Huren Haarlem en u (Hoofdboeker). Fiets Huren Haarlem zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Deze zijn zowel online inzichtelijk op www.fietshurenhaarlem.nl (Website) als bij de Kamer van Koophandel en bij ons op Locatie.

Artikel 2 – Boeking

 1. Bij Fiets Huren Haarlem kunt u fietsen huren of een fietstour boeken. Een reservering of boeking (Boeking) komt tot stand wanneer Hoofdboeker op een van onderstaande manieren laat blijken met de reservering of aanvraag in te stemmen. Dit kan via een online boeking, telefonische boeking of een boeking op Locatie. Een online Boeking is definitief als het boekingsformulier is ingevuld en via de Website is verstuurd naar ons.
 2. Een telefonische Boeking is definitief wanneer dit telefonisch wordt doorgegeven
 3. Een Boeking bij ons op Locatie is definitief wanneer het boekingsformulier is ingevuld.
 4. De Hoofdboeker wordt verantwoordelijk gesteld voor het volledig en naar juistheid invullen van het boekingsformulier.
 5. De Hoofdboeker draagt de verantwoordelijkheid van de mede-deelnemers van een geboekte fietstour of medehuurders van fietsen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 6. De diensten van Fiets Huren Haarlem zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun ouder of voogd. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden mag Fiets Huren Haarlem ervan uitgaan dat er ten aanzien van de minderjarige sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Fiets Huren Haarlem gaat ervan uit dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van 14 jaar of ouder de dienst zelfstandig gebruikt. Fiets Huren Haarlem mag in dat geval tevens veronderstellen dat er toestemming is verleend.

Artikel 3 – Prijs

 1. Gehanteerde prijzen voor de tours en de verhuur, worden getoond op de Website. Deze prijzen zijn leidend maar zijn onder voorbehoud van eventuele zet of drukfouten.
 2. Fiets Huren Haarlem mag de prijs tussentijds aanpassen bijvoorbeeld als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de boeking of reservering.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling door de Hoofdboeker dient vooraf van de verhuur of tour te worden voldaan.
 2. Betaling kan worden voldaan middels contant geld of pin betaling. Bij een vooraf online boeking is er de mogelijkheid om online uw betaling te voldoen via iDeal of credit card.
 3. Als Hoofdboeker de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Hoofdboeker is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Hoofdboeker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De volledige vordering van Fiets Huren Haarlem op Hoofdboeker is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Hoofdboeker een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Hoofdboeker failliet is of in surseance van betaling;
  3. Hoofdboeker (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Hoofdboeker (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 5. Als Hoofdboeker in verzuim is, dan is hij alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Fiets Huren Haarlem. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 5 – Fietstours

 1. Fiets Huren Haarlem behoudt zich het recht voor om de data van fietstours aan te passen en de routes aan te passen.
 2. Tijdens de ‘Open Fietstours’ kunnen meerdere personen deelnemen. Dit betekent dat u niet altijd uitsluitend met een eigen gezelschap deelneemt aan de tour.
 3. Een ‘Privé Fietstour’ houdt in dat deelname altijd uitsluitend met eigen gezelschap is. Gidsen die worden ingewerkt kunnen wel deelnemen aan de Privé Fietstour.

Artikel 6 – Gebruik fietsen / verhuur

 1. Hoofdboeker en mede-deelnemers of huurders van fietsen vergewissen zich van de goede staat van de fiets bij start verhuur of tour en dienen de fietsen in dezelfde staat terug te brengen.
 2. Bij de verhuur van fietsen zonder deelname aan een fietstour dient per fiets voorafgaand aan de verhuur een waarborgsom van €50 te worden betaald aan Fiets Huren Haarlem. Dit kan cash of per PIN betaling worden voldaan. De Hoofdboeker dient zijn legitimatie (rijbewijs/ID-kaart/paspoort) achter te laten bij Fiets Huren Haarlem. De waarborgsom zal, indien de fietsen in goede staat retour worden ingeleverd, cash worden terugbetaald aan de Hoofdboeker.
 3. De fietsen dienen te allen tijde op slot vast gezet te worden met de twee door Fiets Huren Haarlem bijgeleverde sloten. Het kettingslot dient altijd aan een vast object vastgemaakt te worden.
 4. Als een sleutel van een fiets is kwijt geraakt wordt er €25 euro van de eventuele waarborgsom ingehouden door Fiets Huren Haarlem. Indien er in geval van een fietstour vooraf geen waarborgsom is voldaan, worden deze kosten achteraf in rekening gebracht.
 5. Bij diefstal wordt de nieuwprijs per gestolen fiets in rekening gebracht en is de Hoofdboeker verplicht aangifte te doen en Fiets Huren Haarlem direct telefonisch op hoogte te stellen via telefoonnummer: 023 23 40004.
 6. Bij eerder terugbrengen van fietsen dan het overeengekomen tijdstip in de Boeking wordt er geen geld teruggegeven.
 7. Bij het later inleveren van de gehuurde fietsen dan de overeengekomen datum en tijdstip in de Boeking, wordt €25 per dag per fiets in rekening gebracht.
 8. Indien er schade is ontstaan tijdens de huurperiode of tour en het bedrag van de schade hoger is dan de waarborgsom, dient de Hoofdboeker dit bijkomende bedrag direct te voldoen. Indien er schade is ontstaan die gelijk of lager is dan de waarborgsom, zal deze worden ingehouden van de waarborgsom. De Hoofdboeker is gehouden de schade of ongeval onmiddellijk telefonisch (via 023 23 40004) te melden aan Fiets Huren Haarlem en in ieder geval bij het inleveren van de fiets.
 9. In geval van een lekke band/ketting of een ander gangbaar defect, is de Hoofdboeker verantwoordelijk om de fiets terug te brengen naar Fiets Huren Haarlem. Neem hiervoor telefonisch contact op met de verhuurder via (023 23 40004).
 10. De Hoofdboeker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle (verkeers-)regels. Boetes zijn te allen tijde voor eigen rekening.
 11. Fiets Huren Haarlem heeft geen verzekering afgesloten ten behoeve van ongevallen of diefstal. De Hoofdboeker dient hiervan op de hoogte te zijn en hier eventueel zelf voor zorg te dragen.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Als u uw Boeking wilt annuleren, verzoeken wij zo spoedig mogelijk (voorafgaand aan de tour of de huur) telefonisch contact op te nemen met: 023 23 40004. Bij een Open Fietstour zijn geen kosten verbonden aan annuleringen.
 2. Als u een Privé Fietstour wilt annuleren vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor aanvang van de tour telefonisch (023 23 40004) contact op te nemen om de tour de annuleren. Neemt u later contact met ons op, dan brengen wij 100% van de kosten voor de Privé Tour in rekening.
 3. Als u bij ons een arrangement hebt geboekt en dit wilt annuleren, vragen wij u uiterlijk 48 uur van tevoren dit aan ons door te geven (telefonisch: 023 23 40004). Aangezien wij samenwerken met restaurants en andere bedrijven, is het helaas niet mogelijk is om korter dan 48 uur van tevoren te annuleren. Annuleert u uw Boeking later, dan brengen wij 100% van het bedrag van uw arrangement in rekening.
 4. Als u uw reservering voor meerdere huurfietsen wilt annuleren, vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw reservering telefonisch (023 23 40004) contact op te nemen om de reservering te annuleren. Neemt u later contact met ons op, dan brengen wij 100% van de kosten in rekening.­

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding

 1. Fiets Huren Haarlem mag de Boeking opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Boeking ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Fiets Huren Haarlem mag nakoming van de Boeking opschorten of ontbinden als Hoofdboeker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Hoofdboeker moet Fiets Huren Haarlem dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Door regulier goed en zorgvuldig onderhoud te plegen, proberen wij onze fietstours en de fietsen voor de verhuur zo veilig mogelijk te houden.
 2. Fiets Huren Haarlem zal bepalen of een deelnemer in staat is op een veilige manier te kunnen deelnemen aan de fietstour en/of losse verhuur. Indien Fiets Huren Haarlem een of meerdere deelnemers niet in staat acht veilig deel te kunnen nemen aan de fietstour of gebruik te maken van losse verhuur, kan Fiets Huren Haarlem een deelnemer weigeren. Dit in verband met de veiligheid.
 3. Ondanks alle zorgvuldige veiligheidsmaatregelen, blijft deelname aan de fietstours en losse verhuur volledig op eigen risico van u en de deelnemers.
 4. Fiets Huren Haarlem is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de fietstours of tijdens de huurperiode van de losse verhuur, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Fiets Huren Haarlem.
 5. Als Fiets Huren Haarlem aansprakelijk is dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Fiets Huren Haarlem aan Fiets Huren Haarlem uitkeert. Dit geldt alleen voor deelname tijdens de fietstour. Losse fietsverhuur is hiervan uitgesloten.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Hoofdboeker vrijwaart Fiets Huren Haarlem voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door gebruik van de diensten van Fiets Huren Haarlem.
 2. Als derden Fiets Huren Haarlem aanspreken, zal Hoofdboeker hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Hoofdboeker geen maatregelen neemt in verband met lid 2, mag Fiets Huren Haarlem zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Fiets Huren Haarlem, komen geheel voor rekening en risico van Hoofdboeker.

Artikel 11 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 12 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.